Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 14 maja 2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 86d ust.l pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przedsięwzięcie realizowane na terenie dz. nr ew. 103/1 obr. Wypychów Wójt Gminy Zgierz

Obwieszczenie (554kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Zgierz (14 maja 2021)
Opublikował: Marcin Nadolski (21 maja 2021, 08:55:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511