Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 17 maja 2021 r.

Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomości obejmującej działkę ozn. w ewidencji gruntów nr 86 obręb Wypychów położonej w miejscowości Wypychów w gminie Zgierz” Wójt Gminy Zgierz

Obwieszczenie (304kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Zgierz (17 maja 2021)
Opublikował: Marcin Nadolski (25 maja 2021, 07:19:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 482