Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.» poz. 247 ze zm.), realizując uchwałę Nr VllI/45/19 Rady Gminy Piątek z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkował! i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątek (http://www.bip.ugpiatek.pl/).

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek (http://www.bip.ugpiatek.pl/) w zakładce „Ogłoszenia - obwieszczenia”. Prośby o inną formę udostępnienia dokumentacji oraz pytania dotyczące projektu zmiany Studium i prognozy prosimy kierować pod numer telefonu (24) 722-16-11 lub przesyłać na adres e-mail: przetargi@ugpiatek.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 16:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek. W trakcie dyskusji zachowane zostaną środki ostrożności wynikające z zasad i ograniczeń wprowadzonych ze względu na stanu epidemii.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany Studium lub prognozy oddziaływania na środowisko można składać do Burmistrza Piątku, zgodnie z wymogami w w. ustawy:
-  w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek,
- w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w szczególności przez pocztę elektroniczną na adres przetargi@ugpiatek.pl,
- ustnie do protokołu,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 23 czerwca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Piątku. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Piątku. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
W związku z realizacją przez Burmistrza Piątku czynności, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 1 la tej ustawy, informuję, że:
- administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Piątku jest Gmina Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, reprezentowana przez Burmistrza Piątku,
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątek (http://www.bip.ugpiatek.pl/), w zakładce Klauzule informacyjne dla Klientów Gminy Piątek dotyczące przetwarzania danych osobowych,
- prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Obwieszczenie (458kB) pdf
Formularz zgłoszenia uwagi (154kB) pdf

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek (3075kB) pdf
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek (648kB) pdf
Zmiana Studium - projekt uchwały (158kB) pdf
Oświadczenie (157kB) pdf
Zmiana Studium - kierunki (15995kB) pdf
Zmiana Studium - uwarunkowania (39414kB) pdf
Zmiana Studium - prognoza oddziaływania na środowisko - Łęka (1560kB) pdf
Zmiana Studium - prognoza oddziaływania na środowisko Sypin - Borowiec (1136kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 czerwca 2021, 07:09:53)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (23 czerwca 2021, 10:00:51)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 299