Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek - Elektrownia PV 68 Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także z § 3 ust. 1 pkt. 52 litera „b” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) Burmistrz Piątku zawiadamia strony postępowania, że

1) na wniosek - Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika: łza Michałek, Elektrownia PV 68 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, w dniu 09 sierpnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 95, 96 w msc. Łęka, gmina Piątek (proj. Łęka II)";

2) Burmistrz Piątku wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

3) organami właściwymi do wydania opinii dla powyższego przedsięwzięcia są:
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu,
- na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy;

4) zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku ul. Rynek 16, 99-120 Piątek. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. 24 722 12 39 w godzinach pracy Urzędu.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 11 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie (299kB) pdf
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego (285kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 sierpnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 sierpnia 2021, 13:14:13)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (21 stycznia 2022, 12:34:59)
Zmieniono: dodanie informacji o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 519