Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej średniego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej, obr. goed. Konarzew

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021., poz. 741, 784, 922, 1873, 1986)
zawiadamiam

że w dniu 02.11.2021 r. został złożony wniosek przez Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Jana Antczaka w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa linii kablowej średniego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej" dla działek nr 613, 617/4, 617/23 położonych w obr. geodezyjnym Konarzew, gm. Piątek

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (966kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 grudnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 grudnia 2021, 07:30:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162