Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 21 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 49, art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku Gminy Zgierz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna, na działkach ozn. nr ewid. 44, 72, 139 oraz na działce 56/18 obręb 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz, Wójt Gminy Zgierz

zawiadamia strony postępowania, że:

1) w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4220.898.202l.ZŻł z dnia 19 października 2021 r. pismem z dnia 22 października 2021 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia;

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydał opinię z dnia 25 października 2021 r., znak: PPIS.ZNS.90291.38.2021.AG o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie wskazując warunki i wymagania konieczne do określenia w decyzji;

3) w dniu 16 listopada 2021 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia;

4) Wójt Gminy Zgierz w dniu 19 listopada 2021 r. pismami znak: ZŚ.6220.16.2021 przesłał ww. uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu;

5) w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znale WOOŚ.4220.898.2021.ZŻł.2 z dnia 26 listopada 2021 r. pismem z dnia 30 listopada 2021 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia;

6) w dniu 02 grudnia 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z dnia 26 listopada 2021 r. znak: PPIS.ZNS. 90291.38.2021.AG podtrzymująca stanowisko wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 25 października 2021 r. znak: PPIS.ZNS.90291.38.2021.AG (o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko);

7) w dniu 09 grudnia 2021 r. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia;

8) Wójt Gminy Zgierz w dniu 10 grudnia 2021 r. pismami znak: ZŚ.6220.16.2021 przesłał ww. uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi;

9) pismem znak: WOOŚ.4221.898.2019.ZŻŁ3 z dnia 17 grudnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi poinformował o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 17 stycznia 2022 r.;

10) w dniu 29 grudnia 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4221.898.2019.ZŻŁ4 z dnia 29 grudnia 2021 r., w którym wyrażono opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określono warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

11) Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wydał opinię z dnia 14 stycznia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 20 stycznia 2022 r.) znak: WA.ZZŚ.5.435.1.475.2021.PD o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie wskazano warunki i wymagania konieczne do określenia w decyzji;

12) został zgromadzony kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

13) wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. (42) 716 25 15 wew. 229 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00. Jednocześnie informuję, że strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego oraz zgłoszonego żądania w formie pisemnej przesyłając uwagi bądź wnioski na adres Urzędu Gminy Zgierz lub w formie ustnej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie, tel. (42) 716 25 15 wew. 229 w godzinach pracy Urzędu. Z czynności procesowej zostanie wówczas spisany stosowny protokół.

14) Po upływie wyznaczonego terminu do zapoznania i wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego, Wójt Gminy Zgierz wyda żądaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna”, na działkach ozn. nr ewid. 44, 72, 139 oraz na działce 56/18 obręb 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 31 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie (754kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesław Olender (21 stycznia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 stycznia 2022, 14:13:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333