Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz o wydaniu decyzji o środ. uwarunk. dla "Przebudowa drogi gminnej w m. Gieczno (...)"

Na podstawie art. 49 oraz art. 9, 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanego dalej kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że

na wniosek Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100, Wójt Gminy Zgierz w dniu 28 lutego 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZŚ.6220.16.2021 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna”, na działkach ozn. nr ewid. 44, 72, 139 oraz na działce 56/18 obręb 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz.

Od przedmiotowej decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Zgierz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Zgierz. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Zgierz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4,95-100 Zgierz proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. (42) 716 25 15 wew. 229 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 07 marca 2022 r.
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07 marca 2022 r. przez okres 14 dni.

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie (418kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioleta Głowacka (28 lutego 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 marca 2022, 08:42:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151