Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postanowieniu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanego dalej kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że:

1) w dniu 09 marca 2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4220.898.2021.Zżł.5 z dnia 09 marca 2022 r. dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 grudnia 2021 r., znak: WOOŚ.4220.898.2021.ZŻł.4;
2) w związku z tym, iż ww. omyłka dotyczyła warunków koniecznych do zawarcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 11 marca 2022 r. tut. organ postanowieniem znak: ZŚ.6220.16.2020 sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2022 r. znak: ZŚ.6220.16.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna, na działkach ozn. nr ewid. 44, 72, 139 oraz na działce 56/18 obręb 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz, w treści ww. decyzji sprostowano zapis dotyczący ilości drzew przeznaczonych do usunięcia w ramach realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego. Od powyższego postanowienia przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

W celu zapoznania się z treścią obu postanowień w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. (42) 716 25 15 wew. 229 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00,w piątek w godzinach 8:00 -15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 18 marca 2022 r.

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie po ogłoszeniu należy niezwłocznie odesłać na adres: Urząd Gminy Zgierz ul. Łęczycka 4 95-100 Zgierz

Obwieszczenie (309kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioleta Głowacka (11 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 marca 2022, 08:51:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151