Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz o umorzeniu postęp. w sprawie wydania dec. dla przedsięw. poleg. na rozbudowie drogi 702 Zgierz - Piątek wraz z rozbudową (...)

Na podstawie art. 49 oraz art. 9, 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanego dalej kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U, z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że
w dniu 09 marca 2022 r. Wójt Gminy Zgierz wydał decyzję znak: ZŚ.6220.8.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Zgierz - Piątek tj. od ok. km 19+373 do ok. km 41+848 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 702 z drogą wojewódzką nr 703 i rozbudową drogi wojewódzkiej ni' 703 na odcinku od km 51+112 do km 51+610.

Od przedmiotowej decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Zgierz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Zgierz. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Zgierz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4,95-100 Zgierz proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. (42) 716 25 15 wew. 229 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 21 marca 2022 r.

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie (446kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioleta Głowacka (9 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 marca 2022, 09:20:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147