Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w spr. wydania decyzji o lokal. inwest. celu publ. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, budowie rozdzielnic i szafek kablowych dla zasilania działek budowlanych w miejscowości Konarzew, gm. Piątek

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491, 2052) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021., poz. 741, 784, 922, 1873, 1986)
zawiadamiam

że w dniu 16.03.2022r. został złożony wniosek przez Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Jana Antczaka w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, budowie rozdzielnic i szafek kablowych dla zasilania działek budowlanych w miejscowości Konarzew, gm. Piątek” dla działek nr:
616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6, 616/7, 616/8, 616/9, 616/10, 616/11, 616/12, 616/13, 616/14, 616/15, 616/18, 616/19, 616/20, 616/21, 616/22, 616/23, 616/24, 617/2, 617/3, 617/4, 617/10, 617/11, 617/14, 617/16, 617/18, 617/19, 617/20, 617/21, 617/22, 617/23, 617/24, 617/25, 617/26, 617/27, 617/28, 617/29, 617/30, 617/31, 617/32, 617/33, 617/34 obr. Konarzew, gm. Piątek

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (376kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 marca 2022, 10:03:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223