Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięw. - Budowa podziemnej instalacji na gaz płynny składającej się z 4 zbiorników.

Zgodnie z art. 61 § L § 4 . w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.. poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i arl. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (l. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także z § 3 ust. I pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.. poz. I 839) Burmistrz Piątku zawiadamia strony postępowania, że
1)na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Centrum” w Piątku ul. Konarskiego 26/13. 99-120 Piątek, w dniu 9 czerwca 2022 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: ..Budowa podziemnej instalacji na gaz płynny składającej się z 4 zbiorników'- po 6700 I posadow ionych na działkach 873/6 i 873/7 obręb geodezyjny Piątek, gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie";
2) Burmistrz Piątku wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
3) organami właściwymi do wydania opinii dla powyższego przedsięwzięcia są:
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lodzi.
- na podstawie arl. 64 usl. I pkt 2 ustawy ooś Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu,
- na podstawie arl. 78 usl. 1 pkt 2 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy;
4) zgodnie z arl. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku ul. Rynek 16.99-120 Piątek.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z arl. 74 usl. 3 ustawy ooś. oraz arl. 49 k.p.a. - obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku. w miejscu inwestycji oraz, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku. Zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 9 czerwca 2022 r.

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie (295kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 czerwca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 czerwca 2022, 07:50:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137