Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lok. inwest. celu publ. „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na działce nr 154 obr. Witów

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022., poz. 503, 1846),
zawiadamiam
że w dniu 07.10.2022r. został złożony wniosek przez P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa reprezentowany przez pełnomocnika Patrycje Balcerak w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr „LCZ4408A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą i instalacją zasilającą" na działce nr 154 obr. Witów, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie zamieszczono:
1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piątku oraz na stronie internetowej BIP.
2. W miejscu realizacji tj. tablica ogłoszeń Witów.
3. A/a.

Obwieszczenie (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 października 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 października 2022, 13:05:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73