Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lok. inwest. celu publ. „Budowia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr „LCZ.4407A" na działce nr 216 obr. Orenice, gm. Piątek.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022., poz. 503, 1846),
zawiadamiam
że w dniu 10.10.2022r. został złożony wniosek przez P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa reprezentowany przez pełnomocnika Patrycje Balcerak w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr „LCZ.4407A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą i instalacją zasilającą" na działce nr 216 obr. Orenice, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (171kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 października 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 października 2022, 09:06:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229