Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 oraz art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej „PGW WP”, działającego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Szafron-Szendzielorz, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
- regulację wód polegającą na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku naturalnego rzeki Moszczenica od km 11+790 do km 15+036 jej biegu;
- rozbiórkę pozostałości jazu piętrzącego w km 11+790 rzeki Moszczenica;
- rozbiórkę pozostałości syfonu pod rzeką Moszczenica w km 12+919 jej biegu oraz rozbiórkę 5 kładek na rzece Moszczenica od km 11+790 do km 15+036;
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. syfonu pod rzeką Moszczenica w km 12+919 jej biegu;
w ramach realizacji cyt. inwestycji „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036" w ramach zadania pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400” gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Infrastruktury na adres: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.
Informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny na podstawie art. 41 § 2 Kpa.
Jednocześnie, informuję, że na podstawie art. 36 § 2 Kpa, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie określonym w zawiadomieniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2022 r., znak: DOK-3.7700.31.2022.AM, z uwagi na konieczność zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie (699kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Pełda-Sypula (10 listopada 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 listopada 2022, 13:36:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99