Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie regulacji rzeki Moszczenicy

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 oraz art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej „PGW WP", działającego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Szafron-Szendzielorz, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, polegającej na wykonaniu 9 progów regulacyjnych na rzece Moszczenica w km od 20+053 do 23+101 w związku z realizacją inwestycji pn. cyt.:,, Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 20+053 do km 23+101” w ramach zadania pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400” gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Infrastruktury na adres: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny na podstawie art. 41 § 2 Kpa.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 14 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie (625kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwia Paciorek (18 listopada 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 listopada 2022, 12:49:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63