Obwieszczenie o wszczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Piątku na podstawie art. 33 i art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i Jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2022 r., poz. 1029/, zwanej dalej ustawą ooś, informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6MH7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 87, 89 obręb Górki Pęclawskie, gmina Piątek”, wszczętym w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z art. 77 ust. I ustawy ooś Burmistrz Piątku, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, uzgodnił warunki jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lodzi, zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Zlewni w Łowiczu.

Zgodnie z art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Na podstawie art. 30 oraz art. 79 ustawy ooś organ administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. I pkt 7 ustawy ooś informuje o możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska pokój nr 19 Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, telefon: 24 722-12-39 w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia tj. 16.01.2023 r. do 15.02.20231’.

Zgodnie z art. 34 i 35 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku: http://www.bip.ugpiatek.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku ul. Rynek 16 oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń sołectwa Górki Pęclawskie).

Obwieszczenie (298kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 stycznia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 stycznia 2023, 14:40:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269