Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 36 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), dalej „Kpa” i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), w odniesieniu do art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 r., poz. 2185), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
- regulację wód polegającą na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku naturalnego rzeki Moszczenica od km 11+790 do km 15+036 jej biegu;
- rozbiórkę pozostałości jazu piętrzącego w km 11+790 rzeki Moszczenica;
- rozbiórkę pozostałości syfonu pod rzeką Moszczenica w km 12+919 jej biegu oraz rozbiórkę 5 kładek na rzece Moszczenica od km 11+790 do km 15+036;
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. syfonu pod rzeką Moszczenica w km 12+919 jej biegu;

w ramach realizacji cyt. inwestycji „ Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036” w ramach zadania pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400” gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie, informuję że nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2022 r., znak: DOK-3.7700.31.2022.AM, z uwagi na konieczność przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnień w sprawie oraz ze względu na szczególnie skomplikowany charakter tej sprawy.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 10 marca 2023 r.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie (291kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwia Paciorek (10 stycznia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 stycznia 2023, 09:57:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40