Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 36 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), dalej „Kpa” i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), w odniesieniu do art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 r., poz. 2185), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, polegającej na wykonaniu 9 progów regulacyjnych na rzece Moszczenica w km od 20+053 do 23+101 w związku z realizacją inwestycji pn. cyt.: "Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 20+053 do km 23+101" w ramach zadania pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400" gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie, informuję że nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2022 r., znak: DOK-3.7700.32.2022.SzP, z uwagi na konieczność przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnień w sprawie oraz ze względu na szczególnie skomplikowany charakter tej sprawy.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 13 marca 2023 r.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

Obwieszczenie (251kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwia Paciorek (13 stycznia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 stycznia 2023, 13:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51