Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Strugi poprzez budowę jazu w km 5+320”

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4, art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1375 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także z § 3 ust. I, pkt 69) budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust.l pkt 35 i 36: pkt. d) o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż i m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) Burmistrz Piątku
zawiadamia strony postępowania, że

1) na wniosek - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848
Warszawa reprezentowane przez pełnomocnika: Kamil Krupa                                 27-670 Łoniów,
w dniu 7 marca 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Strugi poprzez budowę jazu w km 5+320”;

2) Burmistrz Piątku wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

3) organami właściwymi do wydania opinii dla powyższego przedsięwzięcia są:
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu,
- na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy.

4) zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w godzinach pracy Urzędu.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 07 marca 2023 r.

pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie (685kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 marca 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 marca 2023, 12:24:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221