Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 10.03.2023 - dot. rz. Moszczenicy

Na podstawie art. 36 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), dalej „Kpa" i art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), w odniesieniu do art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 r., poz. 2185), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
- regulację wód polegającą na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku naturalnego rzeki Moszczenica od km 11+790 do km 15+036 jej biegu;
- rozbiórkę pozostałości jazu piętrzącego w km 11+790 rzeki Moszczenica;
- rozbiórkę pozostałości syfonu pod rzeką Moszczenica w km 12+919 jej biegu oraz rozbiórkę 5 kładek na rzece Moszczenica od km 11+790 do km 15+036;
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. syfonu pod rzeką Moszczenica w km 12+919 jej biegu;
w ramach realizacji cyt. inwestycji „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036" w ramach zadania pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400" gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie, informuję że nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2023 r., znak: DOK-3.7700.31.2022.AM, z uwagi na konieczność przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnień w sprawie oraz ze względu na szczególnie skomplikowany charakter tej sprawy.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 10 maja 2023 r.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływ nie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 17.03.2023r.

Obwieszczenie (363kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwia Paciorek (17 marca 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 marca 2023, 12:00:42)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (17 marca 2023, 12:08:11)
Zmieniono: format składu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 296