Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 13.03.2023 r. - dot. rz. Moszczenicy

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne", w odniesieniu do art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 r., poz. 2185), Minister Infrastruktury zawiadamia że postępowanie wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, polegającą na wykonaniu 9 progów regulacyjnych na rzece Moszczenica w km od 20+053 do 23+101 w związku z realizacją inwestycji pn. cyt.: „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 20+053 do km 23+101" w ramach zadania pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400" gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie, nie zostało załatwione w terminie wskazanym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2023 r., znak: DOK-3.7700.32.2022, ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia dokumentacji przez Wnioskodawcę.
Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 12 maja 2023 r.

Pouczenie
Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość organu do Ministra Infrastruktury jeżeli:
1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie należy uzasadnić.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 17.03.2023 r.

Obwieszczenie (255kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwia Paciorek (17 marca 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 marca 2023, 12:05:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35