Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w obr. geod. Piątek


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021., poz. 741, 784, 922, 1873, 1986) zawiadamiam
że w dniu 25.10.2021 r. został złożony wniosek przez Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez Karolinę Zalegę reprezentującego firmę AZAKO Sp. z o.o., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV, budowa słupowej stacji stransformatorowej SN/nN 15/0, 4 kV” dla działek nr 845, 869, 848/2 położonych w obr. geodezyjnym Piątek, gm. Piątek  
     W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Zawiadomienie (932kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 listopada 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 listopada 2021, 09:08:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137