Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Leżajna, gmina Piątek - proj. Leżajna II

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 22 grudnia 2021 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.6-11.dś.2021.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 6/1, 4/1 w msc. Leżajna, gmina Piątek (proj. Leżajna II)”.

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (205kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 grudnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 grudnia 2021, 12:22:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 372