Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedm. wydania decyzji o środ. uwarunk. dla realizowanego przedsięwzięcia - „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 95, 96 w msc. Łęka.

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustaw}' z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 09 lutego 2022 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.7-9.dś.2021/22.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 95, 96 w msc. Łęka, gmina Piątek (proj. Łęka II)”.

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatck.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia (203kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 lutego 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 lutego 2022, 08:52:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190