Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedm. wydania decyzji o środ. uwarunk. dla Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr 91 obręb Sułkowice I

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 18 marca 2022 r. została wydana decyzja znak spraw)/ OS.6220.12-6. dś. 2021/22. KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 91 obręb Sułkowice I, gmina Piątek”.

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (200kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 marca 2022, 09:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100