Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy (...)

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na który został złożony wniosek w dniu 23.12.2021r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11.02.2022r. oraz uzupełniony w dniu 16.03.2022r. przez Małgorzatę Szafron Szendzielorz SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT, ul. Jana Pawła II 43B, 43-215 Studzienice działającej jako pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 20+053 do km 23+101 w ramach zadania pn. „Moszczenica – regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od 0+000 do km 23+400”” dla działek nr:

- 223/2, 206/33, 206/34, 206/28, 206/18, 208/2, 206/13, 206/7, 206/1, 67/2, 65, 43, 66, 205/1, 208, 206/15, 214, 220/1, 206/36, 223/1, 67/1, 73, 72, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 188, 190, 191, 192, 221, 222/1, 46, w obr. Sypin-Borowiec,

- 513, 500, 474 w obr. Boguszyce, gm. Piątek
 
 
Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.
 
Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
 
Strony mogą wypowiedzieć w sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w pokoju numer 20, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Zawiadomienie (417kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 marca 2022, 13:14:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 291