Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 114, 115, 116, 137, 138, 139,141/2, 140, 119, 257 obręb Sułkowice I


Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
zawiadamiam

strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 18 marca 2022 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.11-15.dś.2021/22.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 114, 115, 116, 137, 138, 139,141/2, 140, 119, 257 obręb Sułkowice I, gmina Piątek”.
Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie (204kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 marca 2022, 08:32:35)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (22 marca 2022, 08:36:02)
Zmieniono: format tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 295