Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr ew. 21 obręb Łęka.

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 21 marca 2022 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.8-9.dś.2021/22.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 21 obręb Łęka, gmina Piątek”.

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (B1P) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie (198kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 marca 2022, 14:25:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261