Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwzięcia - Budowa podziemnej instalacji na gaz płynny

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Burmistrz Piątku zawiadamia
strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowie podziemnej instalacji na gaz płynny składającej się z 4 zbiorników po 6700 1 posadowionych na działkach 873/6 i 873/7 obręb geodezyjny Piątek, gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie”, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w powyższej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
Stosownie do zapisu art. 10 § I K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż przepis art. 10 §1 K.p.a jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piątku, Rynek 16, 99-120 Piątek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Brak uwag i wniosków złożonych w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Jednocześnie realizując obowiązek określony w art. 79a kpa Burmistrz Piątku informuje, że na dzień wysłania niniejszej informacji nie istnieją żadne przesłanki zależne od stron postępowania, które nie zostały przez strony wykazane w toku postępowania.
Wobec powyższego, niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:
- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku, Rynek 16. 99-120 Piątek
- Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/

Data podania do publicznej wiadomości: Piątek dn. 01 września 2022 roku.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego (295kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 września 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 września 2022, 10:37:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257