Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa wewnętrznej instalacji gazowej w czterech budynkach gospodarczych

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także z § 3 ust. 1 pkt. 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) Burmistrz Piątku
zawiadamia strony postępowania, że

1) na wniosek - Jadwigi i Henryka Mikołajczyk zam. 99-120 Piątek, w dniu 22 września 2022 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w czterech budynkach gospodarczych(kurniki) z instalacją zbiornikową zasilaną sześcioma naziemnymi zbiornikami na gaz płynny o pojemności 6400 I każdy, posadowionych na działce 32/1, 32/2 obręb geodezyjny 0027 Rogaszyn, gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie”;

2) Burmistrz Piątku wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

3) organami właściwymi do wydania opinii dla powyższego przedsięwzięcia są:
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu,
- na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy;

4) zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku ul. Rynek 16, 99-120 Piątek. W celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tcl. 24 722 12 39 w godzinach pracy Urzędu.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 22 września 2022 r.

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (671kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 września 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 września 2022, 11:47:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150