Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedm. wydania decyzji o środ. uwarunk. dla budowy farmy fotowoltaicznej na działkach o nr ew. 337 i 338 w obrębie Czerników, gmina Piątek

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 7 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.8-6.dś.2022.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 337 i 338 w obrębie Czerników, gmina Piątek”.

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (204kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 listopada 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 listopada 2022, 14:28:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30