Postanowienie Nr 138/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II

z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Piątek na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w podziale Gminy Piątek na stale obwody głosowania ustalonym postanowieniem 79/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Piątek na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 3864):
1) dzieli się stały obwód glosowania nr 2, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Pokrzywnica, Młynów, Konarzew, Witów, Błonie, Jasionna,
2) tworzy się stały obwód głosowania nr 6, z granicami obwodu głosowania: Pokrzywnica, Młynów oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlicy Wiejskiej, Pokrzywnica 58B, 99-120 Piątek,
3) tworzy się stały obwód głosowania nr 7, z granicami obwodu głosowania: Konarzew, Witów, Błonie, Jasionna oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlicy Wiejskiej, Konarzew 24, 99-120 Piątek,
4) dzieli się stały obwód głosowania nr 4, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Balków,
6) tworzy się stały obwód głosowania nr 8, z granicami obwodu głosowania: Balków oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlicy Wiejskiej, Balków 47, 99-120 Piątek.

§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w§ 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Burmistrzowi Piątku, Wojewodzie Łódzkiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Łodzi II. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życic z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Piątek.

Postanowienie Nr 138/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi Ii z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Piątek na stałe obwody głosowania (510kB) pdf

Gmina Piątek - podział na obwody głosowania (1315kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (30 maja 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 czerwca 2023, 11:43:34)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (6 czerwca 2023, 12:47:31)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517