Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informujemy, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 15 września 2023 r. (piątek) w godzinach pracy urzędów gmin/miast.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego):

1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;

2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;

3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w tych wyborach;

4) swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również wyborcy, ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania jednej z gmin województwa łódzkiego.
Zgłoszenia kandydatów przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, za pośrednictwem urzędu gminy/miasta.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249), zmieniona uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej Nr 50/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. oraz Nr 71/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na drukach, stanowiących:
1. załącznik nr 1 - komitety wyborcze - formularz (205kB) pdf
2. załącznik nr 2 - wyborcy - formularz (143kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agata Dorota Sobieszek-Krzywicka (21 sierpnia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 sierpnia 2023, 07:39:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157