Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I, Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 1 lutego 2024 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informujemy, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2023 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 8 marca 2023 r. (piątek) w godzinach pracy urzędów gmin/miast.
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego):

1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;

2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;

3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w tych wyborach;

Swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również wyborcy, ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania jednej z gmin województwa łódzkiego.
Zgłoszenia kandydatów przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, za pośrednictwem urzędu gminy/miasta.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na drukach, stanowiących:
załącznik nr 1 - komitety wyborcze - do pobrania (139kB) pdf
załącznik nr 2 - wyborcy - do pobrania (119kB) pdf

Komunikat Komisarzy Wyborczych (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agata Dorota Sobieszek-Krzywicka (1 lutego 2024)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lutego 2024, 12:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106