Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2408) Burmistrz Piątku informuje, że:

1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o  dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 - zwanego dalej „transportem do lokalu";
3) lokalu wyborczego, o którym mowa w punkcie 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym".

2. Wyborcy, o którym mowa w pkt 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

3. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi Piątku do 25 marca 2024 r.

4. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca (zdefiniowanego w art. 37e § 1 Kodeksu wyborczego), wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu.

5. Zgłoszenie należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Piątku, w pokoju nr 1 (sekretariat), pokoju nr 15 (I piętro), na maila sekretariat@ugpiatek.pl; zk@ugpiatek.pl lub pod nr tel. (24) 722-11-58; (24) 307-07-04.

6. Burmistrz Piątku informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (do 4 kwietnia 2024 r.).

7. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 5 kwietnia 2024 r.). Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Piątku, w pokoju nr 1 (sekretariat), w pokoju nr 15 (I piętro), na maila sekretariat@ugpiatek.pl; zk@ugpiatek.pl lub pod nr tel. (24) 722-11-58; (24) 307-07-04.

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 lat w dniu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r (624kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (13 marca 2024)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 marca 2024, 10:56:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64