Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piątek na lata 2013 – 2032.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek16, 99 – 120 Piątek oraz na stronie internetowej www.gminapiatek.pl
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piątek na lata 2013 – 2032.
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek16, 99 – 120 Piątek ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – ugpiatek@ugpiatek.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Piątek  – Krzysztof Lisiecki.

Obwieszczenie (264kB) pdf
Program Usuwania Azbetu w Gminie Piątek na lata 2013-2032 (2810kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 października 2013)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 października 2013, 12:55:43)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (17 października 2013, 07:18:04)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1845