Funkcje gminy (zadania)

    Gmina ma określone ustawowo funkcje. Zawiera je ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 t.j.)), która stanowi, iż:
1) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność(art.2.1),
2) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art.6.1).
Bardziej szczegółowe funkcje gminy sprecyzowane zostały w art.7 w/w
ustawy, w którym stwierdza się : " (.....). W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych,
10) kultury fizycznej i turystyki
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15)utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
     obiektów administracyjnych,
16)polityki prorodzinnej,
17)wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
18)promocji gminy,
19)współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
    Należy podkreślić iż przedstawiony wyżej zakres zadań gminy jest za wąski w stosunku do przytoczonych wcześniej stwierdzeń, zawartych w art.2 wyżej
wymienionej ustawy.
Wymienione wyżej zadania gminy nie obejmują wszystkich spraw, istotnych
z punktu widzenia pełnego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty jej mieszkańców.
Gmina realizuje wiele zadań i kompetencji jako zadania zlecone, które mogą być przekazane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami rządowymi, a gminą.
Do nich należą:
. dokonywanie rejestracji pojazdów
. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
. wydawanie pozwoleń na budowę
. zatwierdzanie planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych
. i inne zadania zlecone

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (10 września 2004)
Opublikował: Filip Bartosiak (10 września 2004, 10:24:51)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 listopada 2018, 11:50:16)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22148