Budżet na rok 2008

 
  UCHWAŁA NR V/25/07 RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 24 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątek na rok 2007.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218  ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
   § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.894.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
   § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.585.151,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
      2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a- zadania inwestycyjne w 2007 roku).
      3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 695.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
   § 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 309.265,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
      2. Przychody budżetu w wysokości 480.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
      3. Przychody budżetu w wysokości 480.000,00 zł, rozchody w wysokości 789.265,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
    § 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości - 10.000,00 zł,
   § 5. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2.017.291,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2.017.291,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
    § 6.1.Ustala się dochody w kwocie 58.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.
            2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
   § 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku  - przychody 833.632,00 zł , wydatki 833.632,00 zł.
 
   § 8 . Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)      przychody        -206.000,00 zł,
2)      wydatki           - 206.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
   § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w  kwocie 580.000,00 zł.
   § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Piątek:
1) do zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.
b)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziałów,
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000,00 zł,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
 
   § 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.
   § 12. Ustala się dotację dla Powiatu Łęczyckiego na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.000,00 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.
    § 13. Ustala się dotację w wysokości 30.000,00 zł dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w 2007 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 
   § 14. Wójt Gminy Piątek przedstawi Radzie Gminy Piątek i RIO w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do dnia 31.08.2007 r. zawierającą zestawienie dochodów i wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycję.
 
 
   § 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.
 
   § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.


uchwała nr 83.doc (43kB) word
Część opisowa do uchwały nr 83.doc (46kB) word
Załącznik nr 1.doc (86kB) word
Załącznik nr 2.doc (171kB) word
Załącznik nr 3.doc (68kB) word
Załącznik nr 3a.doc (79kB) word
Załącznik nr 4.doc (40kB) word
Załącznik nr 5.doc (28kB) word
Załącznik nr 6.doc (24kB) word
Załącznik nr 7.doc (28kB) word
Załącznik nr 8.doc (21kB) word
Załącznik nr 8a.doc (21kB) word
Załącznik nr 9.doc (20kB) word
  Załącznik nr 10.xls (25kB) excel

metryczka


Wytworzył: A. Matusiak (4 stycznia 2008)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2008, 11:21:30)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2008, 12:26:46)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5619