Budżet na rok 2017

Uchwała nr XXIV/128/17
Rady Gminy Piątek
z dnia 5 stycznia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1984 i 2260), Rada Gminy Piątek postanawia:


§1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 21.603.524,34 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie 21.603.524,34 zł;
2) majątkowe w kwocie 0,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 20.722.515,27 zł z tego:
1) bieżące w kwocie 19.596.464,27 zł;
2) majątkowe w kwocie 1.126.051,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 881.009,07 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 881.009,07 zł z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 881.009,07 zł;
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:
1) na pokrycie wy stępującego w ciągu roku przejściowego deficytu 300.000,00 zł;
2) koszty powstałe w związku z umową kredytu oraz spłatą kredytów w wysokości 63.000,00 zl.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 21.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 58.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2017 r. spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 23.670,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się plan dochodów w kwocie 103.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z załącznikiem
Nr 9.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2017 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów:
1) Na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:
1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 19. Wójt Gminy Piątek przedstawi Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2017 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje;
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów;
3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za I półrocze wydatków;
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1  stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Uchwała nr XXIV/128/17 Rady Gminy Piątek z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2017 (8163kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Matusiak (5 stycznia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 stycznia 2017, 12:08:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2360