Budżet Gminy Piątek na rok 2009

Uchwała Nr XXII/129/09 Rady Gminy Piątek
z dnia 06 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątek na rok 2009.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317).
 
Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:
      § 1.Dochody budżetu gminy w wysokości 13.411.435,00  zł, zgodnie z załącznikiem 
       nr 1.
 
      § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.129.988,00 zł, zgodnie z załącznikiem 
      nr 2.W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1.900.874,00 zł zgodnie
      z załącznikiem 3a
 
      2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie 
      z załącznikiem nr 3.
 
       § 3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.718.553,00 zł.
                                          
      § 4.1. Określa się plan przychodów budżetowych na kwotę 2.528.927,56 zł, w tym  
      z tytułu:
1) planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1.039.416,56 zł,
2) planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.489.511,00 zł.
2. Przychody określone w ust. 1 stanowić będą źródła pokrycia:
1) deficytu budżetowego w kwocie 1.718.553,00 zł,
2) rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do spłat w roku 2008 rat pożyczek i kredytów w wysokości 810.374,56 zł.
 
      § 5. Przychody budżetu w wysokości 2.528.927,56 zł, rozchody w wysokości
      810.374,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
      §6. W budżecie tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu 
      kryzysowym w kwocie 15.000,00 zł.
 
      § 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
      rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i
      załącznikiem nr 6.
 
      § 8. Ustala się dotację dla Powiatu Łęczyckiego na zadania bieżące realizowane na
     podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
     wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do
     szkół, na zadania inwestycyjne w wysokości 200.000,00, w tym kwota 100.000,00
     przeznaczona jest na przebudowę drogi powiatowej – gruntowej Nr 2528E relacji
     Sułkowice Pierwsze – Konarzew do drogi Nr 702 w miejscowości Konarzew-Błonie na 
     odcinku 2.716 metrów. Pozostała kwota przeznaczona jest na  naprawę nawierzchni na
     drogach powiatowych Pokrzywnica, Konarzew, Witów, Goślub Osada.
 
     § 9. Ustala się środki w wysokości 50.000,00 zł na udzielenie pomocy rzeczowej
     dla Powiatu Łęczyckiego na wymianę chodnika przy drodze powiatowej ul. Pokrzywna.
 
      § 10. Ustala się dotację w wysokości 35.000,00 zł dla podmiotów niezaliczanych
      do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w 2008 r. w
      zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
      § 11.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
      alkoholowych na kwotę 65.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w
      programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 65.000,00 zł, 
      zgodnie z załącznikiem nr 8.
      2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym
      Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie  z załącznikiem nr 8a.
 
      § 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
      i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 216.000,00 zł,
2) wydatki  216.000,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 9.
 
      § 13. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki
      Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku w wysokości 2.335.533,00 zł oraz plan wydatków 
      w wysokości 2.335.533,00 zł.
 
       § 14. Ustala się dotację dla Gminnego Ośrodka  Kultury na kwotę 50.000,00 zł,
       zgodnie  z załącznikiem nr 11.
 
      § 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) finansowanie planowanego deficytu kwotę 1.798.777,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 884.820,56 zł
 
      § 16. Upoważnia się Wójta Gminy Piątek do:
1) zaciągania zobowiązań,
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie  z załącznikiem nr 3.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r.,
2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziałów,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
 
       § 17. Załącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec
       2008 roku i lata następne, zgodnie  z załącznikiem nr 10.
 
       § 18. Wójt Gminy Piątek przedstawi Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie
       Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w
       terminie do 31.08.2009 r. zawierającą zestawienie dochodów i wydatków, dochody w
       działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach i
      rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków
      na inwestycje.
       § 19. Gminny Ośrodek Kultury przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do dnia:
- 31 lipca 2009 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze  2009 r. uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych;
- 28 lutego 2010 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.
 
§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Część opisowa do Budżetu Gminy (73kB) pdf
Załącznik 1 do Budżetu Gminy (67kB) pdf
Załącznik 2 do Budżetu Gminy (74kB) pdf
Załącznik 3 do Budżetu Gminy (84kB) pdf
Załącznik 3a do Budżetu Gminy (83kB) pdf
Załącznik 4 do Budżetu Gminy (56kB) pdf
Załącznik 5 do Budżetu Gminy (54kB) pdf
Załącznik 6 do Budżetu Gminy (51kB) pdf
Załącznik 7 do Budżetu Gminy (46kB) pdf
Załącznik 8 do Budżetu Gminy (50kB) pdf
Załącznik 8a do Budżetu Gminy (48kB) pdf
Załącznik 9 do Budżetu Gminy (48kB) pdf
Załącznik 11 do Budżetu Gminy (44kB) pdf

metryczka


Wytworzył: A. Matusiak (6 stycznia 2009)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 stycznia 2009, 22:34:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6512