Budżet na rok 2003

Uchwała Nr  IV/25/02

Rady Gminy w  Piątku 30.12.2002  roku.

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2003 oraz upoważnienia
Wójta do przenoszenia planów budżetowych.


        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt.10 w związku z art.51 ust.1i ust.2,art 57 i 58 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o  samorządzie  gminnym    ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ) oraz  art. 109, art. 124 ust.1,2,3,4 art. 116, 117, 128 ust. 2 art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 155 z 1998 r.poz.1014 ) z późniejszymi zmianami  uchwały nr 66/ VIII/95 z dnia 29.09.1995 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i art. 420,421 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62 z 2001 roku poz.627), zmiana Dz. U. Nr 115 z 2001 r. poz.1229.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody Gminy w wysokości 8.369.674,00 zł.
Szczegółowe źródła dochodów określa załącznik  nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości  7.902.084,00zł - w tym rezerwa ogólna w wysokości 17.000,00 zł.
Przeznaczenie wydatków określa załącznik do uchwały nr 2.

§ 3

Przypadające do spłaty w 2003 r. raty pożyczek i kredytów zostaną sfinansowane z dochodów
roku 2003 r. Natomiast wydatki nie znajdujące pokrycia w kwocie 130.000,00 zł, zostaną sfinansowane kredytem w wysokości 130.000,00 zł na dokończenie sali gimnastycznej w Piątku. Kredyt zostanie zaciągnięty w wybranym banku w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
Zobowiązania zostaną spłacone z dochodów gminy tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych  oraz podatku rolnego.

§ 4

Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacza się dochody roku 2003 w kwocie
597.590,00zł.

§ 5

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokości
nakładów  na poszczególne zadania w 2003 roku w kwocie 1.515.000,00 zł stanowiący załącznik do uchwały nr 3.
 
§ 6

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w kwocie 120.000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie w kwocie  570.348,00 zł załącznik nr  5.
Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na kwotę 570.348,00  załącznik nr 6.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę  50.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 50.000,00 zł załącznik nr 7.

§ 9

Ustala się plan finansowy funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiący załącznik  nr 8 do uchwały .

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 11

Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zawierające zestawienie dochodów i wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje.

§ 12

Wykonanie budżetu zleca się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  dnia
1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

metryczka


Wytworzył: Anna Matusiak (17 września 2004)
Opublikował: Filip Bartosiak (17 września 2004, 12:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6421