Budżet na rok 2023

Uchwała nr LXI/335/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 28 grudnia 2023
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 45.930.283,93 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie 27.795.172,00  zł;
2) majątkowe w kwocie 18.135.111,93 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 47.401.560,93 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie 26.632.323,00 zł;
2) majątkowe w kwocie 20.769.237,93  zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.471.277,00 zł który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.346.775,70 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie 124.501,30 zł z WFOŚIGW w Łodzi.2. Określa się plan przychodów budżetowych:
1) pożyczki długoterminowe  124.501,30 zł;
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.090.718,22 zł;
3) z tytułu wolnych środków w wysokości 161.239,64 zł.
3. Przychody będą stanowić źródła pokrycia:
1) deficytu budżetowego w wysokości 1.471.277,00 zł;
2) rozchodów budżetowych z tytułu przypadającej do spłaty w roku 2024 pożyczki w wysokości 205.182,16 zł;
3) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 700.000,00 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 905.182,16 zł z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanej pożyczki w wysokości 205.182,16 zł;
2) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 320.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 5. Ustala się plan dochodów w kwocie 142.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 46.000,00 zł za wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 6. Ustala się plan dotacji dla jednostek  sektora finansów publicznych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 10. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2024 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Piątku do zaciągania kredytów i pożyczek:1) na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zł;
2. Upoważnia się Burmistrza Piątku do:
1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Piątku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Piątku, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Piątku do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Piątku do lokowań wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku.

Uchwała nr LXI/335/23 (16805kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Matusiak (28 grudnia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2024, 11:28:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 472