Budżet na rok 2019

Uchwała nr IY/20/19
Rady Gminy Piątek
z dnia 11 stycznia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), Rada Gminy Piątek postanawia:


§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 25.872.002,61 zl, z tego:
1) bieżące w kwocie 23.418.637,00 zł;
2) majątkowe w kwocie 2.453.365,61 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 25.338.488,61 zl z tego:
1) bieżące w kwocie 21.272.166,60 zł;
2) majątkowe w kwocie 4.066.322,01 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4.  Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 533.514,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 533.514,00 zł z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 533.514,00 zł;
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego wciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 305.000,00 zł wraz z kosztami.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 62.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2019 r. spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 87.260,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów w kwocie 107.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zl na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2019r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów:
1) Na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zl;

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:
1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 18. Wójt Gminy Piątek przedstawi Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2019 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje;
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów;
3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za T półrocze wydatków;
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Piątek w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 (7829kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Matusiak (11 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 stycznia 2019, 09:01:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1481